Colofon

Dit is een uitgave van Univé Noord-Nederland

Jan Bommerstraat 1
9402 NR Assen
0592-367111
met-elkaar@unive.nl
www.unive.nl/noordnederland

Redactie:
Erika Broekema, Rudolf Doornkamp, Ellen Kamphuis, Hans Schieving en Harry Weitering

Teksten:
Jolien Bennema, Erika Broekema en Anna Nagel

Fotografie:
De foto’s in dit magazine zijn beschikbaar gesteld door professionele partners en collega’s

Vormgeving:
Millart, Meppel

Druk:
Scholma Print & Media, Bedum

Assen, februari 2021

© Niets uit deze opgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Univé. Univé spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in dit magazine. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden noch Univé, noch de makers van dit magazine enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.