Actievoorwaarden


Voor de actie van Univé Noord-Nederland gelden de volgende voorwaarden

Algemeen

 • De actie wordt georganiseerd door Univé Noord-Nederland UA, gevestigd te Jan Bommerstraat 1, 9402 NR Assen;
 • Door deel te nemen aan de actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden en de disclaimer;
 • De actieperiode, de prijs en de uitvoering van de actie staat vermeld bij de actie zelf;

 

De actie

 • Aan de actie kunt u meedoen en per actie is aangegeven hoe u kunt meedoen;
 • Uit alle inzendingen worden afhankelijk van de actie één of meerdere winnaars getrokken;
 • Univé kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de actie- voorwaarden zal op de website geplaatst worden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat;
 • Univé behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie te allen tijde te beëindigen of te verlengen.

 

De deelnemers

 • Aan de actie kunnen leden van Univé meedoen, met uitzondering van medewerkers van Univé;
 • Univé mag deelname aan de actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden of met de wet of als er sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. Univé mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van deelnemer.

 

De prijs

 • De prijs die gewonnen kan worden staat vermeld bij de actie;
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten. Indien bij weigering van de prijs deze niet kan worden uitgekeerd, blijft deze eigendom Univé;
 • De prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar;
 • Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt Univé die voor haar rekening.

 

Het aanwijzen en bekendmaken van de winnaar

 • Univé loot de winnaar(s) uit de inzendingen met de juiste oplossing;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Alleen de prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

 

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt;
 • De persoonsgegevens die u ons voor deze actie beschikbaar stelt worden alleen gebruikt om u te informeren over deze actie en om u te informeren als u een prijs heeft gewonnen. Daarna worden uw gegevens verwijderd en vernietigd;
 • Alleen als u een prijs gewonnen hebt, zullen wij u mogelijk om meer persoonsgegevens vragen als dat nodig is om de prijs uit te kunnen reiken. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor publicatie op de media van Unive voor een maximale periode van 1 jaar. In overleg met u kunnen we deze periode met u verlengen of verkorten.

 

Aansprakelijkheid

 • Univé is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en of personen als gevolg van gebruik(making) van de uitgekeerde prijs;
 • Mocht de actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden dan zijn Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding;
 • Univé en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de actie voortvloeiende kosten en handelingen;
 • Univé en haar communicatie- en internetbureau kunnen niet verantwoordelijk worden
  gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software waardoor gegevens zijn vertraagd of verloren zijn gegaan.

 

Slotbepalingen